Analyser

Virksomheter kan pålegges krav om ulike typer analyser. Vi utfører analyser etter kundens behov. Konsekvensanalyser, tilstandsanalyser eller spredningsanalyser er eksempler på noen. Under nevnes noen aktuelle analyser.

Brannteknisk tilstandsanalyse

Brannteknisk tilstandsanalyse (også kjent som brannteknisk tilstandsrapport) utføres for kartlegging av den branntekniske tilstanden i eksisterende byggverk. Enten som helhet for hele byggverket, eller begrenset til området eller spesifikk problemstilling. 
Denne tjenesten benyttes vanligvis av oppdragsgiver, knyttet til:
– Eier ønsker tilstandsvurdering knyttet til vedlikeholdsplanlegging.
– Eierskifte (kjøper eller selger bestiller dette).
– Dokumentasjonskrav etter tilsyn utført av stedlig brannvesen/myndighet.

En brannteknisk tilstandsanalyse inneholder følgende hoveddeler:
1/ Brannteknisk prosjektering, for å fastsette hvilke krav som gjøres gjeldende,
2/ Tilstandsvurdering og status av eksisterende situasjoner, relatert til krav som er satt gjeldende, og
3/ Hvilke tiltak som bør/må/skal gjennomføres for å oppnå ett tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå.

ROBS har sentralgodkjenning for brannteknisk prosjektering / Brannkonsept i tiltaksklasse 3, og kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3, som inngår i prosjekter for brannteknisk utredning. Dette og i kombinasjon av godt kvalifiserte og erfarne brannrådgivere, er vi kvalifiserte til å utarbeide branntekniske tilstandsanalyser av alle typer byggverk i Norge.

Storulykke

Virksomheter som ved sin egenart og aktivitet, og omfatter farlige kjemikalier, vil dette ved en ulykke (brann / eksplosjon) utgjøre enn alvorlig konsekvens for mennesker, miljø og materielle verdier. En slik alvorlig hendelse vil også kunne få alvorlige konsekvenser for 2. og 3. personer.

Denne type virksomheter er underlagt «Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)«. Fra denne forskriftens § 4, fremgår følgende ansvar/krav:

  • Den ansvarlige for storulykkevirksomheten skal sørge for at virksomheten gjennom systematisk arbeid treffer alle nødvendige tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker for mennesker, miljø og materielle verdier. Det systematiske arbeidet skal sikre etterlevelse av forskriften og tilfredsstille kravene i vedlegg III. Det systematiske arbeidet skal stå i forhold til storulykkerisiko, organisasjonens kompleksitet og virksomhetens aktiviteter. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med kravene i internkontrollforskriften og rammeforskriften kapittel III jf. styringsforskriften, avhengig av hvilken forskrift som gjelder for virksomheten. Den ansvarlige for virksomheten skal sikre at virksomhetens arbeidstakere medvirker i dette arbeidet.
  • Den ansvarlige skal til enhver tid kunne godtgjøre og på forespørsel skriftlig dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at virksomheten overholder kravene som er pålagt i forskriften

ROBS kan bistå virksomhet med rådgivningstjenester knyttet til konsekvensanalyse (brann/eksplosjon). Videre med rådgivningstjenester ved utarbeidelse av spredningsanalyse, som viser spredningskarter ved ulike vindretninger og vindstyrke, og konsentrasjoner av giftstoffer i spredningskarter.