Brannvernlederkurs 1- dag

Dette kurset gir deltakere introduksjon og opplæring/gjennomgang i krav og oppgaver av brannforebyggende plikter, som stilles til og må tilegnes, for eiere av byggverk og brukere av byggverk. Regelverket regulerer ansvar og plikter mellom eier og bruker, der omfang varierer med byggverkets størrelse og kompleksitet, samt de aktiviteter og bruk som utføres i byggverket.  

Dette kurset bygger på myndighetssatte krav, som er fastsatt og fremgår i «Forskrift om brannforebygging»;
– Plikter pålagt eier av byggverk, fremgår i forskriftens kapittel 2.
– Plikter pålagt bruker av byggverk, fremgår i forskriftens kapittel 3.

Kurset bygger på følgende tidligere definert krav til brannvernledere;

For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndighet kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en representant for eier.
Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.
Utpekning av brannvernleder fritar ikke eier eller virksomhet/bruker fra de plikter som ellers følger av forskriften.

Kurset gir deltakere presentasjon og gjennomgang av lover og forskrifter, som regulerer krav og omfang for brannsikkerhet i byggverk. Denne gjennomgangen er nødvendig for å forstå hvorfor kravene stilles og ikke minst bakgrunn til kravene. På denne måten gjøre deltakere mer istand til å utføre sine oppgaver og hvordan oppgaver kan løses. Videre gis deltakere innføring i brann som fenomen, og hvordan dette påvirker brannforebyggende arbeider og tiltak.

Kurset er innholdsrikt, og vi har komprimert dette til ett 1-dagers kurs. På vårt kurs skal ikke deltakere læres opp til å utarbeide nytt brannverndokumentasjons system, dette da de fleste virksomheter gjerne har etablert sine systemer. Vi velger istedet å bruke litt tid av denne kursdagen på å gjennomgå hva slike systemer skal inneholde, og den øvrige tid på de områder som brannvernleder må ha kunnskaper i for å utføre sine oppgaver. Forhåpentligvis tilføres deltakere mange gode ideer og impulser, som deltaker tar med seg hjem til sin virksomhet – også det å revidere eget brannverndokumentasjons system.

Kursets foredragsholdere er medarbeidere i ROBS som har utdannelse på universitets- og høgskole nivå innen Brannsikkerhet, og som har lang fartstid som branntekniske rådgivere.

 Kurspris : Kr. 2.900,- eks. mva. pr. deltaker.
Kurspris inkluderer kursavgift, kursmateriell, kursbevis, lunsj og kaffeservering.
Varighet :Dette er et 1-dagers kurs og har følgende timeplan:
Kl. 0800-0830 Registrering
Kl. 0830-1200 Kurs
Kl. 1200-1230 Lunsj
Kl. 1230-1600 Kurs
 :Det stilles ikke krav til forkunnskap innen Brannsikkerhet, for deltakelse til dette kurset.
 Målgruppe :–  Kurset er rettet mot eiere av byggverk og personer som utfører forvaltningsansvar på vegne av eiere av byggverk, som har ansvaret for forebyggende plikter knyttet til brannsikkerhet.
–  Kurset er også rettet mot ledere i virksomheter som er leietaker i byggverk, og som skal sikre at sin bruk av byggverket, er i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
–  Videre retter kurset seg mot personer som inngår i brannsikkerhet organiseringen, med funksjon som brannvernleder, og det kan med fordel også brukes av personer med andre funksjoner i brannvernorganisasjon. 
–  Kurset er også godt egnet som oppfriskningkurs for personer som tidligere har gjennomført tilsvarende brannvernlederkurs, som oppdatere seg og gjerne tilføre seg nye impulser.

Kurset tar opp følgende temaer og emner:

1: Brann og samfunn

 •Brann som samfunnsproblem – hvorfor er det fokus på dette?
 •Historikk og statistikker – hva forårsaker brann? – hvem dør i branner? hva koster branner?
 •Hvilke målsetninger har myndigheter?
 •Hvilke målsetninger må vi sette til oss selv?

2: Brannkjemi og brannvern
 

 •Hva er brann? 
 •Hvordan utvikler en brann seg?
 •Hvorfor er røykgasser farlig?

3: Lover og forskrifter

 •Presentasjon og gjennomgang av lover og tilhørende forskrifter, som påvirker og regulerer krav til brannsikkerhet i byggverk, med fokus på byggeiers ansvar;
  » Plan og bygningsloven, med tilhørende aktuelle forskrifter.
  » Brann- og eksplosjonsvernloven, med tilførende aktuelle forskrifter.
  » Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr.
  » Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.
 •Branntermologi – definisjoner og forklaring.

4: Eier og bruker av byggverk – rolledelinger i plikter, ansvar og oppgaver med Brannsikkerhet
 

 •Hjelp, jeg er blitt brannvernleder – hva nå?
 •Gjennomgang av krav og forhold som påvirker og regulerer omfang til dokumentasjon av bransikkerhet i brannobjekter – hvordan forholder brannvernleder seg?
 •Brannsikring i byggverk – hva er byggeiers ansvar og hva er leietakers plikter?
 •Tilsyn fra stedlig eller sentrale myndigheter – hvordan behandle dette?
 •Risikokartlegging – hvorfor, hvordan og hva gjøres?
 •Systematisk sikkerhetsarbeid og dokumentasjon – deling av oppgaver og ansvar mellom eier og leietaker – hva er hensiktsmessig eller ikke?
 • Brannvernorganisering i brannobjektet.
 •Tilsyn, kontroll og vedlikehold av aktive og passive brannverntiltak.
 •Opplæring og øvelser.

5: Brannøvelser 

 •Hva er hensikten og hvorfor øver vi?
 •Hva bør en øvelse inneholde og hvordan øver vi?